၂၀၂၃ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီး ဆေးတက္ကသိုလ်များနှင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်များသို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများအနက် ပထမအကြိမ် ဝင်ခွင့် လူတွေ့ နှုတ်မေးစာမေးပွဲ သို့ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့် ရရှိသူများစာရင်း

https://smallpdf.com/file#s=517e736b-33a3-4bbe-9793-8caed6ff257d

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *